توجه به وقت نماز


... امام صادق عليه السلام دستور فرمود كه الاغ و استري را زين كردند، من سبقت گرفتم و بر الاغ سوار شدم، تا احترام كرده باشم و آن حضرت سوار بر استر گردد.
فرمود: اگر بخواهي الاغ را در اختيار من بگذار؟
گفتم: استر براي شما مناسبتر و زيباتر است.
فرمود: الاغ براي من راهورتر است.
من از الاغ پياده شدم و بر استر سوار گشتم و آن حضرت بر الاغ سوار شد و با هم حركت كرديم تا وقت نماز رسيد، فرمود: پياده شويم تا نماز بخوانيم، سپس فرمود: اينجا زمين شوره زار است و نماز در اينجا روا نيست (و مكروه است) از آنجا رفتيم و به زمين خاك سرخي رسيديم، و آماده نماز شديم، در آنجا مرد جواني بزغاله مي چرانيد. حضرت به او و بزغاله ها نگريست و به من فرمود: «و الله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود؛ سوگند به خداي سدير، اگر شيعيان من به تعداد اين بزغاله ها بودند، خانه نشيني بر من روا نبود» (و قيام مي كردم).
سپس پياده شديم و نماز خوانديم، پس از نماز، كنار بزغاله ها رفتم و شمردم كه هفده عدد بودند. (1)

پاورقي

1- اصول كافي، ج 2، ص 242.

بازگشت