لباس داراي تصوير


از امام صادق عليه السلام روايت شده است:
امام محمدباقر عليه السلام كراهت داشت از اين كه با لباسي كه داراي تصوير است، نماز بخواند. (1)

پاورقي

1- وسائل الشيعه، ج 3، ص 317.

بازگشت