امام باقر عليه السلام و لباس خشن براي نماز


امام صادق عليه السلام فرمود:
پدرم را دو لباس خشن بود كه با آنها نماز مي خواند. (1)

پاورقي

1- وسائل الشيعه، ج 3، ص 331.

بازگشت