آثار عبادت از چهره ي امام سجاد عليه السلام


زهري مي گويد: همراه علي بن الحسين عليه السلام بر عبدالملك بن مروان وارد شديم. چون چشم عبدالملك بر پيشاني آن جناب افتاد و اثر سجده را بر پيشاني آن حضرت ديد اعجاب نموده و گفت: اي ابامحمد! آثار كوشش (در عبادت) بر تو آشكار است، در حالي كه از پيش خداوند خير و نيكويي برايت مقرر و مقدر نموده است؛ تو پاره ي تن پيامبر خدا صلي الله عليه و آله هستي، نسبتت (به او) نزديك و پيوندت محكم است و تو در ميان افراد خانواده و مردم زمانه ات فضيلت و برتري عظيمي داري و فضل و دانش و دين و تقوايي كه تو راست براي احدي جز گذشتگان از خاندانت در گذشته و اكنون نبوده است. و همچنان آن حضرت را بسيار ستود.
آنگاه علي بن الحسين عليه السلام فرمود: آنچه كه درباره ي فضل و تأييد و توفيق خداي سبحان (نسبت به ما) گفتي، شكر اين نعمتها چگونه توان كرد؟ رسول الله صلي الله عليه و آله به نماز مي ايستاد تا پاهايش متورم مي شد و در ايام روزه دهانش از تشنگي خشك مي شد. به آن حضرت گفتند: اي رسول خدا! مگر خدا گناهان گذشته و آينده ي تو را نيامرزيده است؟ فرمود: آيا نبايد بنده اي سپاسگزار باشم؟ حمد خداي را بر آنچه انعام فرموده و ما را بدان آزمود و سپاس او راست در دنيا و آخرت. به خدا قسم اگر اعضاء بدنم پاره پاره شود و چشمانم از حدقه بر سينه ام فرو غلطند تا مگر شكر ده يك از يك دهم نعمتي از نعمتهاي خدا را كه شمارندگان شمارش آن نتوانند كرد و حمد همه ي حامدان حق يكي از آنها را ادا نتواند كرد به جاي آورم، به خدا سوگند، نمي توانم، جز آن كه خدا مرا چنان بيند كه در شب و روز و خلوت و آشكار چيزي مرا از شكر و ذكر او باز نمي دارد. و اگر نبود كه خانواده ام بر من حق دارند و ديگران را نيز بر من حقوقي است، كه ناگزير بايد در حد توان خود آن حقوق را ادا كنم، همانا چشم به آسمان مي دوختم و دل را به سوي خدا متوجه مي ساختم و ديده و دل برنمي گرفتم تا خداوند جانم را بگيرد و اوست بهترين حكم كنندگان. آنگاه حضرتش به گريه افتاد و عبدالملك (نيز) گريست... (1)

پاورقي

1- بحارالانوار، ج 46، ص 57.

بازگشت