امام سجاد عليه السلام و استغاثه


امام سجاد عليه السلام مي فرمود:
خدايا! من با اين همه غفلت از واجبات، و تعدي از مرزها و حريم شكستنها، چگونه به وسيله ي نافله ها و مستحبات به سوي تو راه يابم. (1)

پاورقي

1- صحيفه سجاديه، دعاي بعد از نماز شب.

بازگشت