شهادت به خاطر احياي نماز


حالت نيايش و راز و نياز امام حسين عليه السلام به درگاه الهي، هيچ گاه در تمام زندگي ظاهري حضرتش قطع نگشت... بلكه انواع مصائب و گرفتاري ها و رنج هاي جانكاه را بر پيكر مقدسش و سر مطهر و قبر منورش، پس از شهادت خود نيز، در راه خدا به جان خريد و همه اينها را در همان دوران زندگي ارزيابي و براي خشنودي خدا، نيت همه ي آنها را نمود. در اين مورد كافي است به پايمال شدن پيكرش، بريده شدن دست و انگشتانش پس از شهادت، زده شدن چوب بيداد بر لب و دهانش، بر فراز نيزه گرداندن سر مطهرش در شهرها نگريست كه همه اينها را به نيت انجام فرمان خدا و نماز و عبادت و اطاعت او و احياي دين و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم انجام داد.

بازگشت