مقدمات نماز در سيره نظري و عملي امام حسين عليه السلام


بخشي از سيره نظري و عملي امام حسين عليه السلام در مقدمات نماز تجلّي دارد.
بدين گونه كه آن حضرت با گفتار و كردار خويش، مسلمانان را در آشنايي و عملِ هر چه بهتر به مقدمات نماز رهنمون شده است. در يك تقسيم بندي، مي توان سخنان و نحوه عملكرد آن امام همام را در مقدمات نماز، در محدوده طهارت و اذان نشان داد.

بازگشت