طواف و نماز پس از نماز عصر


عمار بن معاويه از ابوسعيد نقل كرده كه گفت: «حسن عليه السلام و حسين عليه السلام را ديدم كه با امام (جماعت) نماز عصر را خواندند سپس نزد حجرالاسود آمده آن را استلام كردند، سپس هفت بار طواف كردند و دو ركعت نماز خواندند.»
مردم (كه ايشان را شناختند) گفتند: اينان فرزندان دختر رسول خدايند. پس مردم آنان را در (هجوم و) فشار قرار دادند تا جايي كه نتوانستند حركت كنند، همراه ايشان يك مرد ركاني بود. حسين عليه السلام دست ركاني را گرفته به كمك او مردم را از امام حسن عليه السلام دور كرد او امام حسن عليه السلام را بسيار احترام مي كرد و ايشان را نديدم كه بر ركن نزد حجر از جانب حجر بگذرند مگر كه آن را استلام مي كردند. راوي گويد: به ابوسعيد گفتم: شايد برخي از هفت طواف - كه با نماز قطع شده - مانده بوده است.
گفت: نه بلكه هفت بار كامل طواف كردند. (1)

پاورقي

1- فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 773.

بازگشت