سنت هفت بار تكبير


صدوق رحمه الله از امام باقر عليه السلام نقل كرده كه فرمود: حسين عليه السلام دير به سخن آمد تا آنجا كه بيم مي رفت نكند حرف نزند و بي سخن باشد. روزي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم براي نماز بيرون آمد در حالي كه حسين عليه السلام را بر شانه ي خود نهاده بود مردم، (براي نماز) پشت سر حضرت صلي الله عليه و آله و سلم صف بستند و حضرت صلي الله عليه و آله و سلم او را در طرف راست خود بر زمين گذارد و تكبير نماز گفت، پس حسين عليه السلام (نيز) تكبير گفت، چون رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم تكبير حسين عليه السلام را شنيد تكبير را دوباره فرمود و حسين عليه السلام نيز دوباره تكبير گفت، تا اينكه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هفت بار تكبير فرمود، و حسين نيز (به پيروي از رسول خدا) هفت بار تكبير گفت. بدينگونه سنت هفت بار تكبير گفتن (در ابتداي نماز) آغاز شد.

بازگشت