وضوي صحيح


روزي امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام در دوران كودكي خويش، پيرمردي را ديدند كه وضو مي سازند. آن پيرمرد، اشتباه وضو مي گرفت و آن دو كودك هوشمند دريافتند كه بايد به شكلي او را از اشتباه بيرون آورند. لحظه اي فكر كردند و نقشه اي كشيدند. آن گاه به نزد او رفته و در مقابل وي درباره ي وضو گرفتن با هم صحبت نمودند.
حسن عليه السلام مي گفت: «وضوي من درست است.» و حسين عليه السلام پاسخ داد: «برادر! وضوي من نيز صحيح مي باشد.»
سپس از پيرمرد - كه به آنها مي نگريست - خواستند درباره ي وضوي آنها داوري كند. پيرمرد، پس از مشاهده ي كار آنها دريافت كه هر دو كودك كاملاً صحيح وضو مي گيرند و اين خود او مي باشد كه در انجام اين كار اشتباه دارد. پس به آنها گفت: «اي كودكان هوشمند! وضوي شما درست است. من وضو ساختن را ياد نگرفته بودم اينك آموختم! (1)

پاورقي

1- ناسخ التواريخ، امام حسن مجتبي عليه السلام ج 1.

بازگشت