خوف فاطمه ي زهرا(س) از خداوند


يكي از خصوصيات ويژه در نماز و عبادت حضرت فاطمه عليهاالسلام خوف و خشيت وي بوده است.
ابومحمد ديلمي در ارشادالقلوب روايتي را در اين باره نقل نموده و گويد: كانت فاطمة تَنْهَج في صَلواتها مِن خَوفِ الله؛ (1)
و روايت شده كه حضرت فاطمه عليهاالسلام به هنگام نماز نفسش به شماره مي افتاد.
سبب اين حالت كه در نماز و دعا براي فاطمه عليهاالسلام پيش مي آمد «خوف و خشيت» وي از حضرت باري تعالي بوده است.
ممكن است پرسيده شود كه: «خوف از چه چيزي؟» مگر حضرت فاطمه عليهاالسلام، معصوم نبوده و آيه ي تطهير در شأن او نازل نشده است؟ پس كسي كه خداوند او را از معاصي و پليدي ها تطهير نموده گناهي از او صادر نمي شود، چرا بايد خائف و ترسان باشد؟
در پاسخ گوييم: خوف اسباب متعدد دارد، گاهي به سبب گناه و سوء عمل است و اين كه فردي مي داند در محضر كسي ايستاده كه او را به دليل گناهش مجازات خواهد كرد و گاهي منشأ خوف، اطلاع و يقين نسبت به نقص خود و كمال معبود است، و ناقص وقتي خود را در محضر كامل بيند، البته نفسش به شماره مي افتد، رنگش متغير مي شود و حتي غش به او دست مي دهد.
علت خوف و خشيت حضرت فاطمه عليهاالسلام معرفت تمام نسبت به خداوند متعال مي باشد.
حال اگر كسي بگويد: جايگاه خوف و خشيت در قلب است؟ گوييم: امام مؤمنان علي بن ابي طالب عليه السلام در اين باره گويد: «بنده ي خداوند طعم ايمان را وقتي مي چشد كه داراي خوف و رجا باشد و اگر خوف و رجاي او صحيح و كامل باشد، اثر آن، در جسد و عمل مؤمن ديده مي شود.» (2)

پاورقي

1- ارشاد القلوب، ج 1، ص 105.
2- زندگاني حضرت زهرا عليهاالسلام علامه مجلسي، ص 933.

بازگشت