آخرين سخن پيامبر صلي الله عليه وآله


جابر بن عبدالله انصاري قدس سره مي گويد: «از اميرمؤمنان، حضرت امام علي عليه السلام پرسيدند: «آخرين سخني كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود، چه بود؟»
پاسخ داد: «(در آخرين لحظات عمر رسول خدا صلي الله عليه و آله آن حضرت را به سينه ام تكيه دادم، پيامبر صلي الله عليه و آله سر مباركش را روي شانه ام قرار داد، و فرمود:
(الصلاة! الصلاة)؛ (نماز! نماز!) (1)

با اين كه مي دانيم كسي همچون امام علي عليه السلام هرگز ترك نماز شب نمي كرد، در عين حال اهميت موضوع تا آن پايه است كه پيامبر صلي الله عليه و اله در وصايايش به او فرمود: «تو را به اموري سفارش مي كنم همه را حفظ كن». سپس فرمود: «خداوندا! او را بر انجام اين وظايف ياري فرما». تا آنجا كه فرمود: «بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب!». (2)

پاورقي

1- المراجعات، ص 251، المراجعة 76، ش 3.
2- وسائل الشيعه، ج 5، ص 268؛ نماز و عبادت پيامبر اعظم، عباس عزيزي، ص 105-111.

بازگشت