نوع سجده رسول خدا


امام علي عليه السلام فرمودند:
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هنگام سجده نمودن بر كف دست هاي خود تكيه مي نمود، و بازوهاي خود را به صورت باز نگاه مي داشت، به طوري كه زير بغل حضرت از پشت سر ديده مي شد.

بازگشت