ركوع و سجود كامل و سبك


امام علي عليه السلام آنگاه كه «محمد بن ابوبكر» را والي مصر نمود، دستورالعملي براي او نوشته و فرمود: متوجه و مراقب ركوع و سجودت باش؛ چرا كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نمازش از همه مردم، كامل تر و در عين حال سبك تر از همه بود.
«كان صلي الله عليه و آله اذا صلّي أثبَتَها؛ (1)
رسول خدا صلي الله عليه و آله چون نماز مي خواند آن را به طور تمام و كمال انجام مي داد.»

پاورقي

1- سنن النبي، ملحقات نماز، ص 287.

بازگشت