نماز مستحبي در ماه مبارك رمضان


و در «تهذيب» به سند خود از ابي خديجه از ابي عبدالله عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: «رسول خدا صلي الله عليه و آله هر وقت ماه رمضان مي شد نماز خود را بيشتر مي كرد من نيز به آن مي افزايم شما نيز بيفزايد.»
مقصود از اين بيشتر كردن همان خواندن نماز هزار ركعتي (تراويح) است، و اين نماز، نافله ي ماه رمضان و غير از پنجاه ركعت نافله هاي يوميه است، و در كيفيت تقسيم كردن اين هزار ركعت نماز، بر شبهاي رمضان اخبار زيادي وارد شده، و از طريق امامان اهل بيت عليه السلام وارد شده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله اين نمازها را بدون جماعت مي خواند و از خواندن آن به جماعت نهي مي كرد و مي فرمود: «در نافله جماعت نيست.»

بازگشت