دو ركعت نماز در دل شب


انس بن مالك گويد: شنيدم كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمود: به جاي آوردن دو ركعت نماز در دل شب، نزد من محبوب تر است از دنيا و آنچه در آن است.

بازگشت