نماز شب، سنت پيامبر است


امام صادق عليه السلام فرمودند: بر شما باد به نماز شب؛ چرا كه نماز شب سنت پيامبرتان مي باشد.

بازگشت