دشمن رسول خدا (ص)


«ابوجهل» كه از دشمنان سرسخت پيامبر صلي الله عليه و آله بود، به اطرافيان گفته بود:
«اگر پيامبر صلي الله عليه و آله را در حال سجده ببينم، با پاهايم گردنش را له مي كنم!»
يك بار كه رسول خدا صلي الله عليه و آله مشغول نماز بود، ابوجهل براي اجراي تصميم شوم سراغ آن حضرت صلي الله عليه و آله رفت، اما چون نزديك رسيد، ديدند عقب نشيني كرده، گويي كه با دستش چيزي را از خود دور مي كند.
پرسيدند: «اين چه وضعي است كه در تو مي بينم؟»
گفت: «ناگهان ميان خود و او گودالي از آتش ديدم، و منظره اي وحشتناك و بال و پرهايي مشاهده كردم!»
اين جا بود كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: «قسم به كسي كه جانم در دست اوست، اگر به من نزديك شده بود، فرشتگان خدا بدن او را قطعه قطعه مي كردند، و اعضاي بدنش را مي ربودند.» (1)

پاورقي

1- تفسير نمونه، ج 27، ص 165.

بازگشت