سنت مؤكد


سيد بن طاووس گويد: پس از تمام شدن سلام نماز، سه بار تكبير گفته و هر بار دست ها را تا برابر نرمه ي گوش بلند كند؛ زيرا آن سنت مؤكدي است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به شكرانه بعضي بشارت ها كه به آن حضرت رسيده بود، آن را سنت قرار داد. (1)

پاورقي

1- نماز و عبادت پيامبر اعظم، عباس عزيزي، ص 61.

بازگشت