سه بار مسواك


رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هر شب سه بار مسواك مي زدند؛ يكبار قبل از خوابيدن، بار دوم آنگاه كه براي دعا و خواندن نماز بر مي خاستند و بار سوم قبل از آنكه براي نماز صبح از خانه بيرون رود.

بازگشت