وقت نماز جمعه


وقت نماز جمعه با زوال خورشيد(زماني كه سايه شاخص به كوتاهترين اندازه خودش برسد) شروع مي شود و تا وقتي كه سايه شخص به اندازه دو قدم «پا» متعارف برسد امتداد دارد. ولي احتياط واجب آن است كه از اوائل عرفي زوال ظهر به تأخير نيفتد و اگر به تأخير افتاد احتياط مستحب آن است كه نماز ظهر را بخواند.
اگر امام خطبه ها را قبلاً شروع كرده و هنگام زوال به پايان برساند و نماز جمعه را شروع كند صحيح است.
- جائز نيست امام جمعه خطبه ها را آنقدر طولاني كند كه وقت نماز بگذرد والا بايد نماز ظهر را بخواند زيرا نماز جمعه در خارج وقت آن، قضا ندارد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص877.

بازگشت