سجده سهو


در پنج مورد سجده سهو بر نمازگزار واجب مي شود:
1- كلام بي جا: در بين نماز، سهواً حرف بزند.
2- سلام بي جا: جايي كه نبايد نماز را سلام دهد، مثلا در ركعت اوّل، سهواً سلام دهد.
3- سجده فراموش شده
4- تشهّد فراموش شده
5- شك در نماز چهار ركعتي: بعد از سجده دوم شك كند چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص693.

بازگشت