مبطِلات نماز


دوازده چيز نماز را باطل مي كند كه به آنها مبطِلات مي گويند.
1- از بين رفتن يكي از شروط نماز مثلا در بين نماز بفهمد مكانش غصبي است.
2- باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز چه عمداً و چه سهواً
3- دست بسته نماز خواندن
4- آمين گفتن عمدي بعد از حمد
5- پشت به قبله نماز خواندن يا برگرداندن رو از قبله
6- حرف زدن عمدي
7- خنديدن عمدي و با صداي بلند
8- گريه كردن براي امور دنيا با صداي بلند
9- به هم خوردن صورت نماز
10- خوردن و آشاميدن
11- شك در نمازهاي دو يا سه ركعتي
12- كم يا زياد كردن اركان نماز

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص637.

بازگشت