قنوت


قنوت يكي از مستحبات نماز است و در تمام نمازهاي واجب و مستحب پيش از ركوع ركعت دوم قنوت خوانده مي شود.
قنوت يعني بلند كردن دستها در مقابل صورت به گونه اي كه كف دستها به طرف آسمان و پشت دستها به سوي زمين باشد و خواندن هر دعايي و به هر زباني.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص626.

بازگشت