طهارت


نمازگزار بايد براي انجام عبادت كسب طهارت كند، اين طهارت گاهي با وضو، غسل و در شرايطي هم با تيمم حاصل مي شود.

بازگشت