واجبات نماز


واجبات نماز يعني كارهايي كه بايد در نماز انجام شود، بعضي از واجبات نماز ركن است، يعني اگر انسان آنها را بجا نياورد، يا در نماز اضافه كند چه عمدا باشد و چه سهواً، نماز باطل مي شود.
بعضي ديگر ركن نيست، يعني اگر عمداً كم و زياد شود، نماز باطل مي شود ولي چنانچه سهواً كم و زياد گردد نماز باطل نمي شود.
اركان نماز 5 مورد و واجبات 11 مورد هستند.
اركان نماز
پنج ركن نماز عبارت است از:
1- نيت
2- تكبيرة الاحرام
3- قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام پيش از ركوع كه به قيام متصل به ركوع معروف است.
4- ركوع
5- دو سجده.
واجبات نماز
1- نيت
2- تكبيرة الاحرام
3- قيام
4- قرائت
5- ركوع
6- سجده
7- تشهد
8- سلام
9- ترتيب
10- ذكر
11- موالات

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص552.

بازگشت