مواردي که بايد براي آن وضو گرفت


براي شش چيز وضو واجب است:
1- براي تمام نمازهاي واجب و مستحب غير از نماز ميت.
2- براي سجده و تشهد فراموش شده اگر بين آنها و نماز حدثي از او سر زده مثلا بول كرده باشد، ولي براي سجده سهو واجب نيست وضو بگيرد.
3- براي طواف واجب خانه كعبه
4- اگر نذر يا عهد كرده و يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد.
5- اگر نذر كرده باشد كه جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند.
6- براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص197.

بازگشت