ركعت سوّم


ركعت سوّم نماز هم مانند ركعت دوّم است، با اين تفاوت كه ركعت سوّم، سوره و قنوت ندارد و فقط بايد سوره «حمد» خوانده شود و يا به جاي حمد، سه مرتبه تسبيحات گفته شود:
«سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمدُلِلَّهِ وَلااِلهَ اِلاَّاللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَر»
پس اگر نمازگزار نماز مغرب مي خواند، بايد بعد از سجده دوّم در ركعت سوّم تشهد بخواند و با سلام، نماز را پايان دهد.
ولي اگر نمازي كه مي خواند چهار ركعتي است؛ بايد پس از سجده هاي ركعت سوّم، بدون آن كه تشهد يا سلام را بخواند، بايستد و ركعت چهارم را مانند ركعت سوّم انجام دهد و در پايان نماز؛ يعني پس از سجده دوّم بنشيند و تشهد و سلام را بخواند و نماز را تمام كند.

بازگشت